ประกาศแผนผังที่นั่งสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นสามัญ ครั้งที่ 1/2565

อ่านรายละเอียดและข้อปฎิบัติในการสอบ