News

การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประเมินภายในบริษัทหรือองค์กร

                      ตามที่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย มีประกาศ ที่ 6/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2564  และประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประเมินได้รับทราบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ นั้น

                      หลักเกณฑ์ฉบับดังกล่าวได้กำหนดวิธีปฏิบัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประเมินภายในบริษัทหรือองค์กร หมวดที่ 1 ข้อที่ 18 คือ

                     “ในกรณีที่ผู้ประเมินเปลี่ยนบริษัทประเมินหรือองค์กรที่ปฏิบัติงานไม่ว่าเป็นเพราะบริษัทประเมินหรือผู้ประเมินนั้นถูกลงโทษเกี่ยวกับความผิดมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือเพราะความประสงค์ของตนเอง ผู้ประเมินและบริษัทประเมินต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้สมาคมทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง

                     หากปรากฏว่าผู้ประเมินหรือบริษัทประเมินรายใดไม่ปฏิบัติตามความที่กล่าวไว้ในวรรคก่อน สมาคมอาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นผู้ประเมิน หรือไม่รับพิจารณาการต่ออายุให้กับผู้ประเมินรายนั้นก็ได้ หรือสั่งให้พ้นจากการเป็นสมาชิกก็ได้”

                     ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทั้งสองสมาคมได้กำหนดไว้ข้างต้น จึงขอความร่วมมือมายังผู้ประเมินและบริษัท/องค์กร ถ้าหากได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ประเมินตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ขอให้ผู้ประเมินและบริษัท/องค์กร แจ้งไปยังสมาคมฯ ให้ทราบด้วย

                     จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน