การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประเมินภายในบริษัทหรือองค์กร

                      ตามที่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย มีประกาศ ที่ 6/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2564  และประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประเมินได้รับทราบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ นั้น                      หลักเกณฑ์ฉบับดังกล่าวได้กำหนดวิธีปฏิบัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประเมินภายในบริษัทหรือองค์กร หมวดที่ 1 ข้อที่ 18 คือ                     “ในกรณีที่ผู้ประเมินเปลี่ยนบริษัทประเมินหรือองค์กรที่ปฏิบัติงานไม่ว่าเป็นเพราะบริษัทประเมินหรือผู้ประเมินนั้นถูกลงโทษเกี่ยวกับความผิดมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือเพราะความประสงค์ของตนเอง ผู้ประเมินและบริษัทประเมินต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้สมาคมทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง              …

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

Download แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอม เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Consent Form) ระหว่าง สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (สําหรับผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ ชั้นสามัญ และชั้นวุฒิ) กรุณาส่งฉบับจริงไปที่ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น 3 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ซอยจรัญสนิทวงศ์ 59 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ประชาสัมพันธ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

1.ประกาศธนาคาร เรื่อง การรับสมัครบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อคัดเลือกให้เข้ารับงาน 2. เอกสารแนบท้ายประกาศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3. หนังสือยืนยันคุณสมบัติของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 4. ใบสมัครบริษัทประเมินเข้ารับงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประกาศการคัดเลือกขึ้นบัญชีรายชื่อและจัดจ้างผู้ดูแลทรัพย์สินของ บสส.

บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (บสส.) มีความประสงค์จะการคัดเลือกขึ้นบัญชีรายชื่อและจัดจ้างผู้ดูแลทรัพย์สิน สมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารตามกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)โดยมีกำหนดเวลายื่นใบสมัครขอรับการคัดเลือกขึ้นบัญชีรายชื่อ และจัดจ้างเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของ บสส.ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565Link : รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างLink PDF – TOR 

หนังสือการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Property Valuation)

เรียนสมาชิกและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สามารถสั่งซื้อหนังสือ “การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Property Valuation) ได้ตาม QR Code ที่แสดงอยู่ด้านบนนี้

Road to 24th AVA Congress, International Webinar 7th July 2022

การประชุม Road to 24th Asean Valuer Association (AVA) จะจัดขึ้นในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งทาง AVA Indonesia เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน สมาชิกสามารถเข้าร่วมรับฟังได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://asean-valuers.org/home