ประชาสัมพันธ์ : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีความประสงค์ ประกาศรับสมัครผู้ประเมินราคาภายนอกเพื่อขึ้นทะเบียนรับจ้างงานประเมินราคาทรัพย์สินหลักประกันของธนาคาร

อ่านต่อ...

การสอบ SMART Property Valuer (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2566

หลักเกณฑ์และรายละเอียด ประกาศที่ 6/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2564 ประกาศที่ 9/2564 เรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครสอบวัดความรู้ทางวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน Download โครงสร้างข้อสอบวัดความรู้ผู้ประเมินหลัก(SMART-PV) Link สมัครสอบ http://smart.tbs.tu.ac.th/news_desc.asp?sdatatopicno=70

อ่านต่อ...

ประกาศการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับสามัญ ครั้งที่ 1/2566

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน ประกาศที่ 6/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดแบบคำขอการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ดาวน์โหลดบันทึกผลงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Valuation Log BooK) กรุณาจัดส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น 3 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ซอยจรัญสนิทวงศ์ 59 ถนนจรัญสนิทวงศ์…

อ่านต่อ...

ประกาศให้นำส่งหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ( Consent Form)

Download แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอม เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Consent Form) ระหว่าง สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (สําหรับผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ ชั้นสามัญ และชั้นวุฒิ) กรุณาส่งฉบับจริงไปที่  สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น 3 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ซอยจรัญสนิทวงศ์…

อ่านต่อ...

ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบริการงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2566

ตารางบัญชีอัตราค่าบริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั่วไป พ.ศ.2566 ตารางบัญชีอัตราค่าบริการขั้นต่ำงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (รายย่อย) พ.ศ.2566

อ่านต่อ...

ประกาศการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับวิสามัญ ครั้งที่ 1/2566

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน ประกาศที่ 6/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดแบบคำขอการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ดาวน์โหลดบันทึกผลงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Valuation Log BooK) กรุณาจัดส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น 3 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ซอยจรัญสนิทวงศ์ 59 ถนนจรัญสนิทวงศ์…

อ่านต่อ...
Translate »