1

ประกาศ เรื่อง การอบรมและสอบความรู้ด้านมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ (กรณีพิเศษ)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าอบรมและสอบความรู้ด้านมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ Click ลงทะเบียน Click

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 24

               โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นโครงการที่จัดการเรียนการสอนทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 จนถึงปัจจุบัน และในปีการศึกษา 2567 โครงการฯ กำหนดเปิดรับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่…

อ่านต่อ...

ประกาศ เรื่อง การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์) และ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขผู้รับการสอบสัมภาษณ์ฯ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับวุฒิ

ประกาศ เรื่อง การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขผู้รับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับวุฒิ

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์ : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีความประสงค์ ประกาศรับสมัครผู้ประเมินราคาภายนอกเพื่อขึ้นทะเบียนรับจ้างงานประเมินราคาทรัพย์สินหลักประกันของธนาคาร

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การทดสอบความรู้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2566

                 ศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ SMART-PV ครั้งที่ 1/2566 สถานที่สอบ และแผนผังสอบรายละเอียดตามลิงค์แนบ          …

อ่านต่อ...