การอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ”

อ่านข้อปฏิบัติของผู้เข้าอบรม