5.คำสั่งสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย-คณะทำงานยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563