หลักเกณฑ์การสอบวัดความรู้

ดาวน์โหลด
  1. ประกาศที่ 7/2564 เรื่อง การทดสอบวัดความรู้ทางวิชาชีพ
  2. ประกาศที่ 9/2564 เรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครสอบวัดความรู้ทางวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
  3. รายละเอียดเนื้อหาและโครงสร้างวิชาที่ใช้สอบวัดความรู้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับชั้นวิสามัญ
  4. รายละเอียดเนื้อหาและโครงสร้างวิชาที่ใช้สอบวัดความรู้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับชั้นสามัญ
  5. รายละเอียดเนื้อหาและโครงสร้างวิชาที่ใช้สอบวัดความรู้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับชั้นวุฒิ