ข้อกำหนดการควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศที่ 8/2564 เรื่อง ข้อกำหนดในการควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผู้ประเมินและบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2564