การอบรม Online หลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประเมินหลักชั้นสามัญ”