คุณสมบัติการสมัครสมาชิก

หมวด 3

สมาชิกภาพ

5.คุณสมบัติของสมาชิก

5.1  เป็นผู้มีสัญชาติไทย (ยกเว้นสมาชิกกิตติมศักดิ์) และต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว

5.2  ไม่เคยถูกออกจากงาน เนื่องจากทุจริต หรือประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

5.3  ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือโทษทางการเมือง

5.4  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือน

5.5  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

5.6  เป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามประกาศของสมาคม

 

6. ประเภทสมาชิก

สมาชิกทั้งหมดมี  5 ประเภท

6.1 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่

ก.  ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นที่อาจจำนองได้ จากสถานศึกษาที่สมาคมรับรองและประกอบวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

ข.  ผู้ที่ประกอบวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  โดยมีสถาบันที่ผู้นั้นทำงานอยู่รับรอง

6.2 สมาชิกสามัญ ได้แก่

ก.  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาวิชาอสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นที่อาจจำนองได้ และประกอบวิชาชีพประเมิน ค่าทรัพย์สินมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

ข.  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และประกอบวิชาชีพประเมิน   ค่าทรัพย์สินมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ค.  ผู้ที่เป็นสมาชิกวิสามัญมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ซึ่งผ่านการทดสอบความรู้ตามที่สมาคมกำหนด

6.3 สมาชิกอาวุโส ได้แก่

ผู้ที่เป็นสมาชิกสามัญมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และประกอบวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินมาแล้วเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเจ็ดปี ซึ่งผ่านการทดสอบความรู้ตามที่สมาคมกำหนด

6.4 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่

บุคคลผู้ทรงเกียรติคุณหรือผู้มีอุปการคุณเป็นพิเศษอย่างเด่นชัดต่อสมาคมหรือ ต่อวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน  ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

6.5 สมาชิกสมทบ ได้แก่ นิติบุคคลตามข้อ 5.6

 

7.การเข้าเป็นสมาชิก

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก ต้องยื่นคำขอสมัครตามแบบที่กำหนดไว้  โดยมีสมาชิกสามัญหรือสมาชิกอาวุโสรับรองไม่น้อยกว่าสองคน เมื่อคณะกรรมการบริหารลงมติให้รับ ผู้ใดเป็นสมาชิกแล้ว ให้เลขาธิการแจ้งให้ผู้สมัครทราบ และประกาศชื่อไว้ ณ สำนักงานของสมาคม ผู้ที่ผ่านการพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกแล้วจะต้องชำระค่าจดทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกภายใน 30 วัน  จึงจะถือว่าเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาหากไม่ได้มีข้อถูกรังเกียจแต่อย่างใดอาจแสดงความจำนงและสมัครได้อีกภายหลังเวลา 12 เดือนนับจากวันที่มีมติไม่อนุมัติครั้งแรกของกรรมการบริหาร

กรณีนิติบุคคล  ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารตามประกาศของสมาคม

Translate »