ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมหลักสูตร“เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ”

ขั้นตอนการลงทะเบียน ลงทะเบียนอบรม ข่าวประชาสัมพันธ์                    ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตรงกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) จึงขอความกรุณาให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านที่สมัครเข้าอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ” ในวันเสาร์ที่และวันอาทิตย์ที่ 13,14 และ 20,21 พฤษภาคม 2566 

Read More »

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเสวนาวิชาการ

          สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเสวนาวิชาการ  ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. (CPD 3 ชั่วโมง) ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ โซน A

Read More »

ประกาศ เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2566

หลักเกณฑ์และรายละเอียด ประกาศที่ 6/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2564 ประกาศที่ 9/2564 เรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครสอบวัดความรู้ทางวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โครงสร้างข้อสอบวัดความรู้ผู้ประเมินหลัก   ใบสมัครสอบผู้ประเมินหลัก การชำระค่าธรรมเนียม

Read More »

กิจกรรมสมาคม

ASEAN Valuers Association (AVA ) ครั้งที่ 24

Congress Opening Ceremony ครั้งที่ 24 ณ โรงแรมฮิลตัน บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
              สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย นำโดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ นายกสมาคม นายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล อุปนายก  นางสมนวล เลาหประสิทธิ์ อุปนายก  นายกิตติพงศ์ ผลประยูร เลขาธิการสมาคม พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงาน
               ทั้งนี้ นายกสมาคม นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ได้ขึ้นพูดร่วมเปิดงานในนามตัวแทนของประเทศไทย และรับเกียรติให้เป็น Guest speaker ในหัวข้อ Land Management towards Digital System in Thailand อีกด้วย

Translate »