Home 5

SHARE !!!

previous arrow
next arrow
Slider


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศสมาคมวิชาชีพฯที่ 3/2564 เรื่อง เลื่อนการจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานช่วงการระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เรื่อง เปิดรับสมัครบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อทำการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม………..
ข่าวประชาสัมพันธ์ : การสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สินระดับชั้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 เริ่มสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ : การอบรมหลักสูตร  "เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ"
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เรื่อง  การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อกำหนดสำหรับการประกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2564
* ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 และและเสวนาวิชาการ
* ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง รับสมัครบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อคัดเลือกให้เข้ารับงาน

กิจกรรมสมาคม

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน (นายกสมาคม) เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเสวนาวิชาการ โดยมี นายกิตติพงศ์ ผลประยูร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี (เลขาธิการสมาคม)  พร้อมคณะกรรมการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  โดยผ่านระบบ Zoom Application


SHARE !!!