การเสวนา Online เรื่อง “ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สำหรับธุรกรรมในตลาดเงิน พ.ศ.๒๕๖๔ ”

ลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนา คู่มือการใช้ Zoom M…