ประกาศ เรื่อง การสอบสัมภาษณ์ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับชั้นวุฒิ

ประกาศ ที่ 12/2564 เรื่อง การสอบสัมภาษณ์ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับชั้นวุฒิพร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1/2565 ประกาศ ที่ 13/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขผู้รับการสอบสัมภาษณ์เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับวุฒิ

การเสวนา Online เรื่อง “ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สำหรับธุรกรรมในตลาดเงิน พ.ศ.๒๕๖๔ ”

ลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนา คู่มือการใช้ Zoom Meeting

การอบรมหลักสูตร "เรียนรู้นวัตกรรมใหม่เพื่อการประสานงานฉับไวห่างไกลโควิด-19"

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนอบรม ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร “เรียนรู้นวัตกรรมใหม่เพื่อการประสานงานฉับไวห่างไกลโควิด-19”

การประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ. 2564 | การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 11 | การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 :: 28-30 เมษายน 2564 - คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญสมาชิกผู้สนใจ การประชุมป่าไม้ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งจะมีการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ สามารถลงทะเบียน ได้ที่ www.conference.forest.ku.ac.th ( ฟรี)