Admin

การอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนสำหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทที่ก่อให้เกิดรายได้ และการประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับกองทุนรวม (PF)”

อ่านต่อ...

ประกาศการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับวิสามัญ ครั้งที่ 1/2566

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน ประกาศที่ 6/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดแบบคำขอการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ดาวน์โหลดบันทึกผลงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Valuation Log BooK) กรุณาจัดส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น 3 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ซอยจรัญสนิทวงศ์ 59 ถนนจรัญสนิทวงศ์…

อ่านต่อ...

ประกาศสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3/2566 เรื่อง ให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566 – 2567

ประกาศสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3/2566 เรื่อง ให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566 – 2567

อ่านต่อ...

ประกาศแผนผังที่นั่งสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ปี 2566 (เพิ่มเติม) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ปี 2566 แผนที่สนามสอบ ข้อปฏิบัติ

อ่านต่อ...

การอบรมหลักสูตร“เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ”

ขั้นตอนการลงทะเบียน ลงทะเบียนอบรม ข่าวประชาสัมพันธ์                    ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตรงกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) จึงขอความกรุณาให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านที่สมัครเข้าอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ” ในวันเสาร์ที่และวันอาทิตย์ที่…

อ่านต่อ...

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเสวนาวิชาการ

          สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเสวนาวิชาการ  ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. (CPD 3…

อ่านต่อ...

ประกาศ เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2566

หลักเกณฑ์และรายละเอียด ประกาศที่ 6/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2564 ประกาศที่ 9/2564 เรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครสอบวัดความรู้ทางวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โครงสร้างข้อสอบวัดความรู้ผู้ประเมินหลัก   ใบสมัครสอบผู้ประเมินหลัก การชำระค่าธรรมเนียม

อ่านต่อ...
Translate »