การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประเมินภายในบริษัทหรือองค์กร

                      ตามที่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย มีประกาศ ที่ 6/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2564  และประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประเมินได้รับทราบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ นั้น                      หลักเกณฑ์ฉบับดังกล่าวได้กำหนดวิธีปฏิบัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประเมินภายในบริษัทหรือองค์กร หมวดที่ 1 ข้อที่ 18 คือ                     “ในกรณีที่ผู้ประเมินเปลี่ยนบริษัทประเมินหรือองค์กรที่ปฏิบัติงานไม่ว่าเป็นเพราะบริษัทประเมินหรือผู้ประเมินนั้นถูกลงโทษเกี่ยวกับความผิดมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือเพราะความประสงค์ของตนเอง ผู้ประเมินและบริษัทประเมินต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้สมาคมทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง              …

ประกาศที่ 5/2565 เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับสามัญ ครั้งที่ 1/2565

Powered By EmbedPress ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับสามัญ 1. แบบคำขอการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน2. แบบฟอร์มบันทึกผลงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Valuation Log BooK) สามารถส่งเอกสารโดยทำเป็นไฟล์ .PDF ไปที่ vat.2012.vat@gmail.com หรือ ส่งทางไปรษณีย์ไปที่ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น 3 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ซอยจรัญสนิทวงศ์ 59 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท โอนเข้าบัญชี สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางยี่ขัน ประเภทสะสมทรัพย์ เลขที่ 137-098709-9 และส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนพร้อมหลักฐานการโอนและที่อยู่ในการออกใบเสร็จไปที่ vat.2012.vat@gmail.com

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

Download แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอม เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Consent Form) ระหว่าง สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (สำหรับผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ ชั้นสามัญ และชั้นวุฒิ) กรุณาส่งฉบับจริงไปที่ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น 3 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ซอยจรัญสนิทวงศ์ 59 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700