News

Admin

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเสวนาวิชาการ

          สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเสวนาวิชาการ  ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. (CPD 3…

อ่านต่อ...

ประกาศ เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2566

หลักเกณฑ์และรายละเอียด ประกาศที่ 6/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2564 ประกาศที่ 9/2564 เรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครสอบวัดความรู้ทางวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โครงสร้างข้อสอบวัดความรู้ผู้ประเมินหลัก   ใบสมัครสอบผู้ประเมินหลัก การชำระค่าธรรมเนียม

อ่านต่อ...

การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประเมินภายในบริษัทหรือองค์กร

                      ตามที่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย มีประกาศ ที่ 6/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2564 …

อ่านต่อ...