ประกาศที่ 4/2565 เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับวิสามัญ 1. แบบคำขอการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน2. แบบฟอร์มบันทึกผลงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Valuation Log BooK) สามารถส่งเอกสารโดยทำเป็นไฟล์ .PDF ไปที่ vat.2012.vat@gmail.com หรือ ส่งทางไปรษณีย์ไปที่ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น 3 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ซอยจรัญสนิทวงศ์ 59 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท โอนเข้าบัญชี สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางยี่ขัน ประเภทสะสมทรัพย์ เลขที่ 137-098709-9 และส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนพร้อมหลักฐานการโอนและที่อยู่ในการออกใบเสร็จไปที่ vat.2012.vat@gmail.com

ขอทราบผลคะแนนสอบการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ระดับชั้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565

               ตามที่สมาคมฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ผู้ประเมิน ระดับชั้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ให้ทราบแล้วนั้น               ท่านใดมีความประสงค์ต้องการทราบผลคะแนนสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกินวันที่ 15 เมษายน 2565จึงแจ้งให้ทราบทั่วกันสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ลงทะเบียนขอทราบผลคะแนน Click

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจำปี 2565 Download คู่มือแนวทางปฏิบัติการสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจำปี 2565 Download 📝กำหนดการทดสอบและการสอบจริง✅วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 🕘 9.00-20.00 น. ทดสอบการใช้งานระบบด้วยตนเอง โดยเข้าสู่ระบบผ่าน https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS ✅วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 🕛 9.00 – 12.00 น. ทดสอบการเข้าใช้งานระบบด้วยตนเองที่ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS โดยผู้เข้าสอบสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้งาน (หน้าการเข้าสู่ระบบ)                                …

สมัครสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สินชั้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565

การสมัครสอบ 1. Click เพื่อสมัครสอบทาง Online  2. Click เพื่อสมัครทางไปรษณีย์  ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ ข้อมูลที่ผู้เข้าสอบควรทราบ ประกาศ ที่ 6/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2564 ประกาศที่ 9/2564 เรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครสอบวัดความรู้ทางวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ดาวน์โหลดโครงสร้างข้อสอบผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน 3 ระดับชั้น แนวทางการปฏิบัติในการสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ 1-2565 (ออนไลน์)

การอบรม Online หลักสูตร “การประเมินมูลค่าธุรกิจ Business Valuation”

ขณะนี้หลักสูตร Business Valuation ได้มีผู้สนใจสมัครเข้าอบรมเต็มจำนวนแล้ว สมาคมฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในหลักสูตรนี้ 

ประกาศ เรื่อง การสอบสัมภาษณ์ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับชั้นวุฒิ

ประกาศ ที่ 12/2564 เรื่อง การสอบสัมภาษณ์ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับชั้นวุฒิพร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1/2565 ประกาศ ที่ 13/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขผู้รับการสอบสัมภาษณ์เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับวุฒิ