ประวัติสมาคม

                     กรมที่ดินได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเป็นผู้แทนของประเทศไทย ในการเข้าร่วมประชุมสภานักประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียน ครั้งที่ 1 (First Asean Valuers Congress, 1985) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 15-20 มิถุนายน 2524 ซึ่งกรมที่ดินได้มอบหมายให้นายศิริ เกวลินสฤษดิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน (ตำแหน่งในขณะนั้น) เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปร่วมประชุมดังกล่าว ที่ประชุมซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนของกลุ่มประเทศอาเซียน 5 ประเทศ ได้มีมติให้จัดตั้ง “สมาคมนักประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียน”

                             จากมติดังกล่าว ประเทศไทยในฐานะสมาชิกจึงต้องดำเนินการจัดตั้ง “สมาคมผู้ประเมิน ค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย” ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับสมาคมนักประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียน รวมทั้งทำการผลิตบุคลากร พัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่เอกสารวิชาการ จัดประชุมสัมมนาและให้คำปรึกษาพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับงานประเมิน ค่าทรัพย์สิน โดยในการจัดตั้งนี้ได้ดำเนินการร่วมกันระหว่าง กรมที่ดิน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สถาบันการเงิน สมาคมวิชาชีพ และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่ง สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2529 และจดทะเบียนสมาคม เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2529 โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะส่งเสริมการผลิตบุคลากรด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กำหนดและพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ร่วมมือและประสานงานกับสมาคมนักประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียนและสมาคม หรือสถาบันที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนการวิจัย เผยแพร่เอกสารวิชาการ ให้บริการข่าวสารข้อมูล จัดประชุมและสัมมนาการประเมินค่าทรัพย์สิน ให้คำปรึกษาและพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับงานประเมินค่าทรัพย์สินระหว่างสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำหนดและวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งสอดส่องดูแลความประพฤติและมารยาทของสมาชิก และเป็นสมาคมวิชาชีพอิสระไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง โดยมุ่งบำเพ็ญประโยชน์ในด้านวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม