ใบสมัครสอบ

ดาวน์โหลด ใบสมัครสอบผู้ประเมินหลัก

 

คุณสมบัติและประเภทสมาชิกของสมาคม

หมวด ๓ สมาชิกภาพ

  • คุณสมบัติของสมาชิก
   • เป็นผู้มีสัญชาติไทย (ยกเว้นสมาชิกกิตติมศักดิ์) และต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
   • ไม่เคยถูกออกจากงาน เนื่องจากทุจริต หรือประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรง
   • ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือโทษทางการเมือง
   • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
   • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
   • เป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามประกาศของสมาคม
  • ประเภทสมาชิก
  • สมาชิกทั้งหมดมี ๕ ประเภท
   • สมาชิกวิสามัญได้แก่
   • ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นที่อาจจำนองได้ จากสถานศึกษาที่สมาคมรับรองและประกอบวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
   • ผู้ที่ประกอบวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี โดยมีสถาบันที่ผู้นั้นทำงานอยู่รับรอง
  • สมาชิกสามัญ ได้แก่
   • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาวิชาอสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นที่อาจจำนองได้ และประกอบวิชาชีพประเมิน ค่าทรัพย์สินมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
   • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และประกอบวิชาชีพประเมิน ค่าทรัพย์สินมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
   • ผู้ที่เป็นสมาชิกวิสามัญมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ซึ่งผ่านการทดสอบความรู้ตามที่สมาคมกำหนด
  • สมาชิกอาวุโส ได้แก่
  • ผู้ที่เป็นสมาชิกสามัญมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และประกอบวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินมาแล้วเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเจ็ดปี ซึ่งผ่านการทดสอบความรู้ตามที่สมาคมกำหนด
  • สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่
  • บุคคลผู้ทรงเกียรติคุณหรือผู้มีอุปการคุณเป็นพิเศษอย่างเด่นชัดต่อสมาคมหรือ ต่อวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
  • สมาชิกสมทบ ได้แก่ นิติบุคคลตามข้อ ๕.๖ ของข้อบังคับของสมาคม