หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้ประเมินและบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดเงิน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

  1. ประกาศที่ 5/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ประเมินและบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สำหรับธุรกรรมในตลาดเงิน พ.ศ.2564

Translate »