สอบการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์)