สมาชิกบริษัทประเมินเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยขอเชิญให้สมาชิกบริษัทประเมินเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่อง ปรับปรุงประกาศการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน และแบบคำขอให้ความเห็นชอบ”

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถศึกษาเอกสารรับฟังความคิดเห็นได้ที่ WEBSITE ...
(https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=68)