สมัครสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สินชั้นสามัญ ครั้งที่ 1/2565

ช่องทางการสมัครสอบ

2.ยื่นเอกสารที่สมาคมฯ ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ 

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สอบ

โครงสร้างข้อสอบ