มาตรฐานและจรรยาบรรณการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน

SHARE !!!

สมาชิกสมาคม สามารถดาวน์โหลดมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย

ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.)และสมาคมประกาศใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานได้

(ดาวน์โหลดเอกสาร)

 

 

 


SHARE !!!