มาตรฐานการประเมินมูลค่าโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์

สมาชิกสมาคม มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมประกาศใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานได้

ดาวน์โหลดเอกสาร : มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์