มาตรฐานการประเมินมูลค่าโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์

สมาชิกสมาคม มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์

ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.)และสมาคมประกาศใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานได้

 

ดาวน์โหลดเอกสาร