มาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกรรมในตลาดเงิน