News

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเสวนาวิชาการ

          สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเสวนาวิชาการ  ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. (CPD 3 ชั่วโมง) ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ โซน A B ชั้น 3 สโมสรทหารบกวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

          สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกของสมาคมประเภทสามัญ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 และเสวนาวิชาการ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย