ประชุมร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทไม้ยืนต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ได้มีการประชุมร่วมกันในวันอังคารที่1ธันวาคม พ..2563 เวลา 13.00 .

ณ คณะวนศาสตร์  ตึกเทียมคมกฤศ  ชั้น 3 ห้องประชุมสัก  เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทไม้ยืนต้น  ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ..2558