ประชุมคณะกรรมการ 4 คณะ

เวลา 10.00 น.วันที่ 8 ตุลาคม 2563  
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ คณะตามข้อกำหนดของวิชาชีพ เรื่อง ณ ห้องประชุม สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เพื่อหารือความพร้อมในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละคณะ
โดยหากมีผลสรุปอย่างไรแล้ว สมาคมจะแจ้งให้ทราบต่อไป