ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

>>ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศ ที่ 4/2565 เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับวุฒิ ครั้งที่ 1/2565

>>ข่าวประชาสัมพันธ์ : อบรมหลักสูตร “ทิศทางการประเมินโรงแรมในยุค Covid-19” ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>ข่าวประชาสัมพันธ์ : รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน SMART PROPERTY VALUER (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2564 (ตามแผนของสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2563) คลิกดูรายชื่อผู้สอบผ่านวุฒิ63