ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การทดสอบความรู้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2566

                 ศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ SMART-PV ครั้งที่ 1/2566 สถานที่สอบ และแผนผังสอบรายละเอียดตามลิงค์แนบ

                             1. http://smart.tbs.tu.ac.th/news_desc.asp?sdatatopicno=105                   

                       2. https://drive.google.com/file/d/1ZMntxI10isQ7K5tHFI3WtPA8hp4qNjdG/view

                 กรณีผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่พบ โปรดติดต่อศูนย์ทดสอบฯ 095-709-8747 ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2566

Translate »