ประชาสัมพันธ์ : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีความประสงค์ ประกาศรับสมัครผู้ประเมินราคาภายนอกเพื่อขึ้นทะเบียนรับจ้างงานประเมินราคาทรัพย์สินหลักประกันของธนาคาร

Translate »