ประกาศ เรื่อง การสอบสัมภาษณ์ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับชั้นวุฒิ

ประกาศ ที่ 12/2564 เรื่อง การสอบสัมภาษณ์ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับชั้นวุฒิพร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1/2565