ประกาศการใช้รายงานประเมินฉบับเดียว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ธปท. ร่วมกับ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (VAT) และ สมาคมผู้ประเมินราคาอิสระไทย (TVA) เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่องผลกระทบที่เกี่ยวกับภาพรวมของการประกาศฯ การใช้รายงานประเมินฉบับเดียวให้สามารถใช้ได้กับทุกธนาคาร (One Report)