ประกาศการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับวิสามัญ ครั้งที่ 1-2567

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สินระดับชั้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2567

กรุณาส่งแบบคำขอการขึ้นทะเบียน  Valuation Log book  พร้อมหลักฐานในการชำระเงินและแจ้งชื่อที่อยู่ TAX ID ในการออกใบเสร็จไปที่ vat.2012.vat@gmail.com

หมายเหตุ : กรุณาส่งเอกสารเป็นไฟล์ .pdf เพียงไฟล์เดียว เพื่อป้องกันการตกหล่นของเอกสาร

ค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท โอนเข้าบัญชี สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางยี่ขัน ประเภทสะสมทรัพย์ เลขที่ 137-098709-9