บัญชีราคามาตรฐานค่าก่อสร้างโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3/2566 เรื่อง ให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566 – 2567

ปี 2559                                   

           – บัญชีราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2559

ปี 2556                                   

           – บัญชีราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2556

ปี 2555                                   

           – บัญชีราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2555

ปี 2553                                   

           – บัญชีราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2553

ปี 2552                                   

           – บัญชีราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2552

ปี 2551                                   

           บัญชีราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2551

ปี 2550                                   

           – บัญชีราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2550

Translate »