บัญชีราคามาตรฐานค่าก่อสร้างโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง ให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 – 2564 (ฉบับปรับปรุง)

ปัจจุบัน ปี 2563-2564         

            เอกสาร: ประกาศฉบับปรับปรุง

           – บัญชีราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง-2563-2564

ปี 2560                                  

           – บัญชีราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างปี พ.ศ.2560 ฉบับผ่านการพิจารณา                                                                                  

           – รายละเอียดการก่อสร้างตามระดับราคาปี พ.ศ. 2560 ฉบับผ่านการพิจารณา

ปี 2559                                   

           – บัญชีราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2559

ปี 2556                                   

           – บัญชีราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2556

ปี 2555                                   

           – บัญชีราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2555

ปี 2552                                   

           – บัญชีราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2552