บัญชีราคามาตรฐานค่าก่อสร้างโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง ให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 – 2564 (ฉบับปรับปรุง)
เอกสาร: ประกาศฉบับปรับปรุง

ปี 2563-2564        บัญชีราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง-2563-2564

ปี 2560                    บัญชีราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างปี พ.ศ.2560 ฉบับผ่านการพิจารณา                                                                                     รายละเอียดการก่อสร้างตามระดับราคาปี พ.ศ. 2560 ฉบับผ่านการพิจารณา

ปี 2559                     บัญชีราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2559

ปี 2556                     บัญชีราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2556