บัญชีราคามาตรฐานค่าก่อสร้างโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง ให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 – 2564 (ฉบับปรับปรุง)

                                          ปัจจุบัน ปี 2563-2564         – เอกสาร: ประกาศฉบับปรับปรุง

                                                                                                       – บัญชีราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง-2563-2564

                                             ปี 2560                      บัญชีราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างปี พ.ศ.2560 ฉบับผ่านการพิจารณา                                                                                          รายละเอียดการก่อสร้างตามระดับราคาปี พ.ศ. 2560 ฉบับผ่านการพิจารณา