บัญชีราคามาตรฐานค่าก่อสร้างโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง

SHARE !!!

ประกาศสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง ให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 – 2564 (ฉบับปรับปรุง)
เอกสาร: ประกาศฉบับปรับปรุง

ปี2563-2564

บัญชีราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง-2563-2564

ปี2560

บัญชีราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างปี2560ฉบับผ่านการพิจารณา
รายละเอียดการก่อสร้างตามระดับราคาปี2560ฉบับผ่านการพิจารณา

ปี2559

บัญชีราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง2559

ปี2556