คำถามที่พบบ่อย

Question >> ช่วงสถานการณ์โควิด-19 จะสามารถติดต่อและยื่นเอกสารกับสมาคมฯได้อย่างไร 

ANSWER >> อ่านที่นี่

Question >> ถ้าต้องการสมัครสมาชิกสมาคมจะต้องทำอย่างไร?

ANSWER >> ให้ตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่ คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสมาคม เมื่อตรวจสอบแล้วมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้ ให้เตรียมเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกตาม ใบสมัครสมาชิกสมาคม แล้วนำไปยื่นได้ที่ทำการสมาคมฯ หรือจัดส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์

Question >> ถ้าต้องการต่ออายุสมาชิกรายบุคคลของสมาคมจะต้องทำอย่างไร?

ANSWER >> ให้ส่งรูปบัตรสมาชิก รูปถ่ายหน้าตรง รูปบัตรประชาชน พร้อมแจ้งชื่อ-สกุล เลขที่สมาชิก และชื่อหน่วยงาน/สังกัด (หากไม่แจ้งชื่อหน่วยงาน/สังกัดจะไม่ได้รับการต่ออายุ) ระบุจำนวนปีที่ต้องการขอต่ออายุ ไปที่ vat.2012.vat@gmail.com เมื่อทางสมาคมฯ ได้รับอีเมลแล้วจะทำการตรวจสอบสถานะสมาชิกและตอบกลับ (ถ้าหากสมาชิกมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้แนบใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลไปในอีเมลด้วย) ในกรณีที่บัตรสมาชิกสูญหายให้แจ้ง ชื่อ-สกุล และเลขที่สมาชิก ไปยังอีเมลที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อทางสมาคมฯ จะได้ดำเนินการออกบัตรใหม่ให้

Question >> ถ้าต้องการต่ออายุผู้ประเมินหลัก(ชั้นวิสามัญ,ชั้นสามัญ และชั้นวุฒิ)จะต้องทำอย่างไร ต้องยื่นเมื่อไหร่ และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

ANSWER >> ในการต่ออายุผู้ประเมินหลักทุกระดับชั้นให้ถือปฏิบัติตาม ประกาศที่ 6/2564 หมวด9 และเกณฑ์การนับจำนวน CPD ตาม ประกาศที่ 7/2564 หมวด4 โดยดาวน์โหลด แบบคำขอต่ออายุผู้ประเมินหลัก พร้อมแนบเอกสารที่ระบุุไว้ในแบบคำขอการต่ออายุผู้ประเมินหลักให้เรียบร้อย แล้วให้ส่งเอกสารฉบับจริงไปยังสมาคม

Question >> ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ประเมินหลัก (ชั้นวิสามัญ,ชั้นสามัญ และชั้นวุฒิ) ภายในบริษัท/องค์กรจะต้องทำอย่างไร ต้องแจ้งสมาคมอย่างไร และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

ANSWER >>
ถ้าหากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประเมินหลักภายในบริษัทหรือองค์กร ทางบริษัทและผู้ประเมินหลักจะต้องทำหนังสือแจ้งแก่สมาคม ตามประกาศที่ 6/2564 หมวดที่ 3 ข้อที่ 18 ดังนี้
1 . ทางบริษัท/องค์กร จะต้องทำหนังสือแจ้งแก่สมาคมฯ ในกรณีผู้ประเมินมีการย้ายเข้าและย้ายออก
2. ทางผู้ประเมินที่มีการย้ายบริษัท/องค์กร จะต้องทำหนังสือแจ้งแก่สมาคมฯ ในกรณีที่มีการย้ายเข้าบริษัท/องค์กรและย้ายออกจากบริษัท/องค์กรQuestion >>
ถ้าบัตรผู้ประเมินหลักและใบสำคัญการต่ออายุ/ขึ้นทะเบียนการเป็นผู้ประเมินหลัก สูญหาย หรือถูกทำลาย จะต้องทำอย่างไร? ANSWER >> ถ้าบัตรผู้ประเมินหลัก/ใบสำคัญฯ สูญหาย หรือถูกทำลาย ให้ทำแบบ คำร้องขอมีบัตรใหม่/ใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยแนบเอกสารตามที่แบบคำร้องได้ระบุไว้ แล้วไปยื่นที่สมาคมพร้อมชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 1,000 บาท

Question >> ถ้าต้องการสมัครสอบวัดความรู้เพื่อจัดอันดับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (ชั้นวิสามัญ,ชั้นสามัญ และชั้นวุฒิ) ควรต้องเตรียมตัวอย่างไร?

ANSWER >> ในการสมัครสอบนั้นผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตาม ประกาศที่ 7/2564 และ ประกาศที่ 9/2564 เมื่อคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์แล้วให้เตรียม ใบสมัครสอบ พร้อมแนบเอกสารประกอบ แล้วนำไปยื่นที่สมาคมฯ ในช่วงที่มีการเปิดรับสมัครสอบตาม ประกาศกำหนดการจัดสอบ

Question >> การชำระค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆต้องชำระเท่าไหร่ ต้องโอนเข้าบัญชีไหน และต้องแจ้งสมาคมอย่างไร?

ANSWER >> การชำระค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ