ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2564

ประกาศที่ 4/2564 เรื่อง ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน​ พ.ศ.2564