ขอทราบผลคะแนนสอบการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ระดับชั้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565

               ตามที่สมาคมฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ผู้ประเมิน ระดับชั้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ให้ทราบแล้วนั้น
               ท่านใดมีความประสงค์ต้องการทราบผลคะแนนสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกินวันที่ 15 เมษายน 2565

จึงแจ้งให้ทราบทั่วกัน
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 

ลงทะเบียนขอทราบผลคะแนน Click