การเสวนา Online เรื่อง “ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สำหรับธุรกรรมในตลาดเงิน พ.ศ.๒๕๖๔ ”

SHARE !!!