การเสวนา Online หลักสูตร “แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในสถานการณ์ COVID-19 ”

ขั้นตอนการลงทะเบียนเสวนา