การเสวนาหัวข้อ “ปัญหาการประเมินราคาทรัพย์สินในภาวะตลาดที่มีการแข่งขัน”