ประกาศการใช้รายงานประเมินฉบับเดียว

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเข้าร่วมฟัง ผลสรุปของนิด้าโพล ในเรื่อง ความเชื่อมั่นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีต่อกระบวนการทำงานของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)  ณ.ห้องประชุมฟอร์จูน โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียวฟอร์จูน รัชดาภิเษก กรงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30  กันยายน 2563