การอบรมหลักสูตร “เรียนรู้นวัตกรรมใหม่เพื่อการประสานงานฉับไวห่างไกลโควิด-19”

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนอบรม