การอบรมหลักสูตร  “เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประเมินหลักชั้นสามัญ”

ข้อปฏิบัติของผู้เข้าอบรม