การประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 1-2563

SHARE !!!

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม  2563 ห้องประชุมสมาคมฯ โดยนายกสมาคม (นายนิสิต จันทร์สมวงค์) เป็นประธานในการประชุม