News

การประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ. 2564 | การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 11 | การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 :: 28-30 เมษายน 2564 – คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญสมาชิกผู้สนใจ การประชุมป่าไม้ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งจะมีการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ สามารถลงทะเบียน ได้ที่ www.conference.forest.ku.ac.th ( ฟรี)