กฎหมายและแนวทางในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินยุค New Normal

การอบรมหลักสูตร

“กฎหมายและแนวทางในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินยุค New Normal”  

เนื่องจากเป็นการอบรม online ทางสมาคมฯ
จึงขอความกรุณากรอกใบสมัคร ตามลิงค์>>> 

https://forms.gle/nxWXBQMwV68NBPxB9
 
โดยขอให้ท่านกรอก ชื่อ-นามสกุล ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษพร้อมทั้งอีเมลให้ชัดเจน เนื่องจากทาง
สมาคมจะใช้ในการส่ง ID และ password ในการเข้า ระบบ ZOOM ให้กับผู้เข้าอบรมต่อไป ขั้นตอนการ
ลงทะเบียน ตามรายละเอียด ตามไฟล์แนบ เอกสารแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียน อบรม 19-20 ธ.ค.63

เอกสารแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนอบรม 19-20 ธ.ค.63