ใบสมัครสมาชิกสมาคม

ใบสมัครสมาชิกสมาคม
ชื่อสถานที่ทำงาน
ชื่อปริญญา
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่เขียนข้างต้นเป็นความจริงและข้าพเจ้าทราบวัตถุประสงค์และกิจกรรมของสมาคมฯแล้ว ยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯทุกประการ จึงขอสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ