สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยได้นำแจกันดอกไม้แสดงความยินดี

2018-10-05 08:30:32.0   |   Programสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย นำโดยนายกสมาคม นายเปลี่ยน แก้วฤิทธิ์ เลขาธิการสมาคม นายกิตติพงศ์ ผลประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการ นายสฐิภพ สุรินยา และผู้จัดการสมาคม นางจันทราทิพย์ พานาดา ได้นำแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนาย ประยูร รัตนเสนีย์ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ธพส.

ด้วยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง อยู่ในกำกับดูแลของกรมธนารักษ์ มีความประสงค์ จะรับสมุครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ธพส. ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาทำการ

 • 2018-10-02 08:01:48.0

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหลักชั้นสามัญ สามาถติดต่อขอรับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนพร้อมบัตรผู้ประเมินหลัก

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหลักชั้นสามัญ สามาถติดต่อขอรับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนพร้อมบัตรผู้ประเมินหลัก

 • 2018-11-09 08:46:22.0

การประชุมเพื่อหาแนวทางในการพิจารณาร่างมาตราฐาน จรรยาบรรณ วิชาชีพประเมินราคา สำหรับตลาดเงิน

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้ส่ง คุณสฐิภพ สุรินยา กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ คุณวิเศษ นุ้ยตูม กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ คุณสมชายจันทร์เหมือนเผือก กรรมการสมาคม คุณพณชัย ฤกษะสุตไพรัตน์ กรรมการสมาคม เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับทางผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และชมรมนักบริหารงานประเมินราคาฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ของ สมาคมธนาคารไทย เพื่อหาแนวทางในการพิจารณาร่างมาตราฐาน จรรยาบรรณ วิชาชีพประเมินราคา สำหรับตลาดเงิน และหาข้อสรุปไปในแนวทางเดียวกัน โดยจะนำเสนอต่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย พิจารณา ในการกำกับ ดูแล และกำหนดรายชื่อบริษัทประเมินเฉพาะสำหรับ..ตลาดเงิน..ต่อไป

 • 2018-10-26 05:27:26.0

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ เพื่อจัดระดับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินชั้นวุฒิ (SMART-PV) ครั้งที่ 2/2561 วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ เพื่อจัดระดับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินชั้นวุฒิ (SMART-PV) ครั้งที่ 2/2561 วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

 • 2018-10-19 07:04:56.0

การอบรมหลักสูตร “แนวทางการประเมินมูลค่าการปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจประเภทใหม่” วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561

การอบรมหลักสูตร “แนวทางการประเมินมูลค่าการปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจประเภทใหม่” วันเสาร์ที่ 27 ตุลาค

 • 2018-10-08 03:44:27.0

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำโุรกรรมในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำโุรกรรมในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

 • 2018-10-11 06:03:49.0

ประกาศ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เรื่อง รับสมัครบริษัทประเมินราคาหลักทรัพย์เพื่อคัดเลือกให้เข้ารับงาน

ประกาศ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เรื่อง รับสมัครบริษัทประเมินราคาหลักทรัพย์เพื่อคัดเลือกให้เข้ารับงาน

 • 2018-10-16 06:43:21.0

ประกาศผลสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินชั้นสามัญ ครั้งที่ 1/2561 วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

null

 • 2018-08-09 07:23:30.0

การอบรมหลักสูตร PV-VAT รุ่นที่ 2

การอบรมหลักสูตร PV-VAT รุ่นที่ 2

 • 2018-05-22 05:21:45.0

ประกาศผังที่นั่งสอบและระเบียบปฎิบัติการเข้าสอบ การทดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินชั้นวิสามัญ ประจำปี 2561

ประกาศผังที่นั่งสอบและระเบียบปฎิบัติการเข้าสอบ การทดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินชั้นวิสามัญ ประจำปี 2561

 • 2018-05-21 05:41:30.0

การบรรลุข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการ และร่วมกันผลิตผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทไม้ยืนต้นซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสามารถนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ตามพ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558

คุณกิตติพงศ์ ผลประยูร เลขาธิการสมาคม พร้อมด้วยคุณสฐิภพ สุรินยา ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคม และคุณจันทราทิพย์ พานาดา ผู้จัดการสมาคม ได้เข้าประชุมร่วมหารือกับ ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดี และผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ในการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการและร่วมกันผลิตผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทไม้ยืนต้นซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสามารถนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ตาม พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2528 ได้ ซึ่งสมาคมฯ กำหนดมีการอบรมให้กับผู้ประเมิน และสถาบันการเงิน ตลาดทุน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 จึงขอแจ้งสมาชิกและผู้สนใจทราบ และเรียนเชิญเพื่อร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยติดตามความเคลื่อนไหวของสมาคมฯ ต่อไป สำนักบริหารงานสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 • 2018-09-27 10:10:56.0

การประชุมคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1/2561

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2561 สมาคมผุ้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้นายสฐิภพ สุรินยา กรรมการและผุ้ช่วยเลขาธิการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1/2561 ณ. กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 • 2018-08-28 07:10:51.0

การอบรมหลักสูตร การใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สำหรับนักประเมินมูลค่าเพื่อที่อยู่อาศัย โดยใช้เทคนิค Weighted Quality Score (WQS) / WORKSHOP และการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดิน การตรวจสอบที่ดินในเขตป่า

null

 • 2018-08-15 09:36:10.0

การเสวนา เรื่อง “แนวปฏิบัติเรื่องทางเข้าออกทรัพย์สิน และกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง” วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.

การเสวนา เรื่อง “แนวปฏิบัติเรื่องทางเข้าออกทรัพย์สิน และกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง” วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.

 • 2018-08-02 04:32:21.0

ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 สามารถติดต่อขอรับบัตรและหนังสือรับรองได้ที่ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น 3 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย จรัญสนิทวงศ์ 59 บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 สามารถติดต่อขอรับบัตรและหนังสือรับรองได้ที่ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น 3 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย จรัญสนิทวงศ์ 59 บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ

 • 2018-07-26 07:27:36.0

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ เปิดรับสมัครบริษัทประเมินภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้ารับงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินกับธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มหาชน

เนื่องด้วย ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ เปิดรับสมัครบริษัทประเมินภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้ารับงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินกับธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มหาชน ทั้งนี้ บริษัทประเมินราคาภายนอกสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ เพื่อขอสมัครเข้ารับงานกับธนาคาร ตามเอกสารแนบ โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2561

 • 2018-07-05 04:10:21.0

ปิดรับสมัคร การอบรม หลักสูตร การใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สำหรับการประเมินมูลค่าเพื่อที่อยู่อาศัย โดยใช้เทคนิคWeighted Quality Score (WQS) และ Sale Adjustment-Grid Method

การอบรม การใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สำหรับการประเมินมูลค่าเพื่อที่อยู่อาศัย โดยใช้เทคนิคWeighted Quality Score (WQS) และ Sale Adjustment-Grid Method

 • 2018-07-04 04:40:50.0

พิธีลงนาม MOU บันทึกความร่วมมือระหว่าง 3 องค์กร

พิธีลงนาม MOU บันทึกความร่วมมือระหว่าง 3 องค์กร

 • 2018-05-22 04:09:01.0

Line@ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

Line@ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 • 2018-04-20 04:53:08.0

ประกาศผลการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมิน SMART Property Valuer (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผลการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมิน SMART Property Valuer (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เฉพาะผู้ที่สอบผ่านวัดความรู้ในส่วนที่ 1 คือการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สามารถมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิของสมาคมฯ ได้

 • 2018-03-12 04:05:13.0

ประกาศสมาคม

หนังสือชี้แจงกรณีเกี่ยวกับ มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สำหรับธุรกรรมในตลาดเงิน

 • 2018-03-10 03:37:24.0

กำหนดการในพิธีรับวุฒิบัตรของผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ 2560

กำหนดการในพิธีรับวุฒิบัตรของผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ 2560

 • 2018-02-27 23:52:15.0

ประกาศสมาคมที่ 1/2560 เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2560

ด้วยสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ชั้นสามัญ ครั้งที่ 1/2560

 • 2018-02-27 23:52:15.0

ประกาศ ที่ 1/2561 เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน

ประกาศ ที่ 1/2561 เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน

 • 2018-04-11 07:11:06.0

การอบรมหลักสูตร แนวทางการประเมินมูลค่าการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจประเภทใหม่ วันเสาร์ที่27 ตุลาคม 2561 ที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9

การอบรมหลักสูตร แนวทางการประเมินมูลค่าการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจประเภทใหม่ วันเสาร์ที่27 ตุลาคม 2561 ที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9

 • 2018-10-27 04:57:39.0

ประกาศเรื่อง การสอบ SMART PROPERTY VALUER (SMART-PV) ครั้งที่ 2/2561

ประกาศเรื่อง การสอบ SMART PROPERTY VALUER (SMART-PV) ครั้งที่ 2/2561

 • 2018-08-23 07:55:34.0

แจ้งรายละเอียดการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน (ชั้นสามัญ) ครั้งที่ 1/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

แจ้งรายละเอียดการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน (ชั้นสามัญ) ครั้งที่ 1/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

 • 2018-08-03 04:46:51.0

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ "ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั่นสามัญ"

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ "ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั่นสามัญ" หมายเหตุ: รายชื่อดังกล่าวข้างต้นเป็นรายชื่อผู้สมัครสอบกับสมาคมผุ้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเท่านั้น..

 • 2018-08-02 06:21:19.0

ประกาศ เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ชั้นสามัญ

ประกาศ เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ชั้นสามัญ

 • 2018-06-25 05:58:24.0

ระเบียบปฎิบัติการเข้าสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สินชั้นวิสามัญ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ (เพิ่มเติม)

ระเบียบปฎิบัติการเข้าสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สินชั้นวิสามัญ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ (เพิ่มเติม)

 • 2018-05-25 04:23:23.0

กำหนดสมัครสอบ SMART Property Valuer (SMART-PV) ครั้งที่ 2/2561 วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561

หัวข้อข่าว : กำหนดสมัครสอบ SMART Property Valuer (SMART-PV) ครั้งที่ 2/2561 รายละเอียด : ด้วย ศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ร่วมมือจัด "การทดสอบความรู้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน" โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินระดับชั้นสามัญและยังคงสถานภาพเป็นผู้ประเมินในระดับดังกล่าวในวันที่สมัครสอบ

 • 2018-09-28 09:56:56.0