การใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สำหรับการประเมินมูลค่าเพื่อที่อยู่อาศัย โดยใช้เทคนิคWeighted Quality Score (WQS) และ Sale Adjustment-Grid Method

2018-07-04 04:43:09.0   |   Program


เรียนสมาชิกทุกท่าน
ขณะนี้หลักสูตร"การใช้วิธีเปรียบเทียบตลาด (Market Approach) สำหรับการประเมินมูลค่าเพื่อที่อยู่อาศัยโดยใช้เทคนิค (Weighted Quality Score (WQS) และ Sale Adjustment-Grid Method"
วันที่ 21-22 ก.ค.61 เต็มทุกที่นั่งแล้ว
สมาคมฯ ขอปิดรับสมัคร และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา


บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง